Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Türkçe English

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
Yaşlı Bakımı Programı

Program Hakkında Bilgi

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Yeterlik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan  en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere YAŞLI BAKIMI alanında ön lisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme v eyerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için;
a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak,
b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan;
1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,
2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak,
3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak şartları aranır.
Kayıt için gerekli belgeler;

 • Lise veya dengi okul diploması
 • ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. 
Ancak,  programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yaşlı Bakımı bölümünde ön  lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Yaşlı Bakımı bölümünün temel hedefi; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir. Yaşlı Bakımı Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Yaşlı Bakımı Bölümü, öğrencilerini yaşlı bakımının verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Yaşlı Bakımı Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu ve özel huzurevleri/bakımevleri/rehabilitasyon merkezleri, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, birey ve aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda huzurevleri ve bakım evlerinde uygulama yaparak, yaşlı bakımı ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.

Program Çıktıları

 • Yaşlı bakımı ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Yaşlı bakımı ile ilgili ülkenin ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmeleri takip eder,
 • Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Yaşlı ile ilgili bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi tanımlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım verir,
 • Yaşlı bakımı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Mesleği ve yaşlı bakımı ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Yaşlı bakımı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
 • Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Yaşlı bireyin ve ailesinin sağlık hizmetlerine ulaşmasında yardımcı olur,
 •  Yaşlı bakımı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak aileyi, toplumu ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.  Toplumun yaşlı bakımına katılması yönünde bireyleri destekler,
 • Yaşlı bakımı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 •  Yaşlı bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir,
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurar,
 •  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak yaşlı bakımı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir:

 • Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde,
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,
 • Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde
 •  Geriatri Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve özel  kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde
 • Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde,
 •  Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde,
 •   UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,
 •  Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler:

 • Beslenme ve diyetetik
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon
 • Hemşirelik

Ders Planı

Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında alınması gereken dersler verilmelidir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.  

Çalışma şekli

Tam Zamanlı,

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuzun ayrı bir binası olmadığından geçici süreliğine Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulunun sınıf ve uygulama laboratuarından yararlanılmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.